دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  پانل تخصصی چالش های تامین مالی طرح تحول
راهنما : 

این پانل با استفاده از نظرات متخصصین این حوزه به بررسی  چالش ها و نقاط قوت روشهای تامین مالی خواهد پرداخت.موضوعاتی که در محوریت بحث قرار خواهد گرفت در سه حوزه شامل روشهای جمع آوری منابع،تجمیع وخرید راهبردی قرارخواهد داشت ونهایتا عملکرد طرح تحول سلامت در سه حوزه مذکوراز منظرپایداری منابع، بحث هزینه های کمرشکن، کارآیی اقتصادی روشهای جمع آوری درآمد، عدالت، سطح تجمیع ، کارایی تخصیصی روشهای خرید وهمچنین کارایی فنی ارائه خدمات و دسترسی مالیو فیزیکی براساس اصول پایه ای تامین مالی موردبحث قرارخواهدگرفت.
 
  پرسش و پاسخ
موضوع :
 نوع پرسش :
عبارت جستجو :
پرسش با این مشخصه ثبت و یا پاسخ داده نشده است لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید