برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

دفتر ارتباط با صنعت - معرفی

تعامل مناسب بین دانشگاه که همواره در تماس نزدیک با پیشرفت های نوین علمی بوده و سعی در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات علمی- پژوهشی خود دارد و سازمان های تولیدی/خدماتی که دغدغه افزایش کارآیی، بهره وری و نهایتا بهترین سطح ارایه خدمت به عنوان یک اولویت دایمی همواره در زمره نگرانیهای شان قرار دارد، به عنوان یک ضرورت برای بقای هر دو اهمیت پیدا می کند. بدون شک عدم وجود ارتباط مناسب بین یافته های علمی و تجربیات عملی علاوه بر اینکه دانشگاه را با خطر تفکر در خلاء تهدید می کند، با ایجاد محروم کردن سازمانها از ابزارهای علمی مدیریت کسب و کار، جامعه را از سطح بهینه رفاه دور خواهد ساخت .

در این راستا، کمیته کاربست دانش(ارتباط با صنعت) قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران با رسالت فراهم نمودن زمینه مناسب برای انتقال، کاربست و تجاری سازی دانش در عرصه های اجرایی به ویژه سازمان های خارج از دانشگاه با بهره مندی از نیروهای متخصص در حوزه علوم مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت و با تکیه بر دانش در صدد ارایه خدمات مشاوره ای به سازمان های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و سایر سازمان ها می باشد. کمیته حاضر با معرفی توانمندی های قطب علمی مدیریت سلامت ایران به ذی نفعان علاوه بر توسعه و کاربست دانش در عرصه های اجرایی، با تجاری سازی دانش منابع مالی مناسبی جهت تعالی همه جانبه دانشکده و دانشگاه جذب نماید. کلیه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به سازمانهای داخل یا خارج مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در قالب قراردادهای کمیته ترجمان دانش صورت پذیرد.