برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

برنامه کلاسی کلیه مقاطع تحصیلی

ایام هفته ساعت کلاس 201 کلاس 202 کلاس 203 کلاس 204 کلاس 205 کلاس 301 کلاس 303 کلاس 304 کلاس 305 آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی سایت
شنبه 10- 8
 
 
تاریخ اسلام-آ.نوبری-4 فناوری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12- 10     تاریخ اسلام-آ.نوبری-6 فناوری  بیماری شناسی 2-د.برادران وحیدری-4 فناوری   زبان اختصاصی-د. کلانکش-8 فناوری    استانداردهای بیمارستانی. د قلیزاده. ترم 4 کارشناسی مدیریت  ادبیات فارسی. آ خیابانی. ترم 4 کارشناسی مدیریت     روشهای پژوهشی پیمایشی و کیفی. د اعظمی. ترم 2 دکترای سیاستگذاری(10-13)   
14- 12                        
16- 14     پرونده الکترونیک سلامت-د.رضایی(مفتیان)- 6 فناوری(17-15)                   
18- 16                        
یکشنبه 10- 8 پژوهش عملیاتی-د.قلی پور ومحمودزاده-2 دکترای مدیریت خدمات(11_8) اصول مدیریت فردی-د بیرامی-2 فناوری مدیریت اطلاعات سلامت در بحران-د. پیری(دوهفته یکبار)-6 فناوری      سمینار سایتگذاری در نظام سلامت. د دشمنگیر. ترم 2 دکترای سیاستگذاری   اندیشه 1. ح آ عرفانی. ترم 2 کارشناسی مدیریت   تفسیر موضوعی. ح آ عرفانی. ترم 2 کارشناسی مدیریت  مدیریت مالی. د یوسفی. ترم 4 کارشناسی مدیریت    روشهای پژوهشی پیمایشی و کیفی. د دشمنگیر. ترم 2 دکترای سیاستگذاری (8-11)  
12- 10  
 
مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت-د.رضایی(خارا)- 8 فناوری  قناوری سلامت 1-د.کلانکش-2 فناوری      سمینار سایتگذاری در نظام سلامت. د خدایاری. ترم 2 دکترای سیاستگذاری    اصول نگهداری و ایمنی. د بابایی. ترم 6 کارشناسی مدیریت  مدیریت خدمات بهداشتی. د غلام زاده. ترم 6 کارشناسی مدیریت(13-10)    سیستمهای طبقه بندی-د. دمنابی-6 فناوری   کلیات پزشکی. د پوراصغر. ترم 4 کارشناسی مدیریت 
14- 12                        
16- 14  روشهای پیشرفته آماری-د.سربخش-2 دکترای مدیریت اطلاعات(17-14)     انفورماتیک سلامت 1-د .کلانکش-6 فناوری   اصول اپيدميولوژي وروش تحقيق- د بابایی و د اعظمی- ترم 2 MPH
(14-17)
 اصول و مبانی علم سیاست. د ایزدی. ترم 2 دکترای سیاستگذاری (19-17)  اصول نگهداری و ایمنی. د جباری. ترم 6 کارشناسی مدیریت   مدیریت خدمات بهداشتی. د غلام زاده. ترم 6 کارشناسی مدیریت(17-14)    روشهای پژوهشی پیمایشی و کیفی. د قوجازاده. ترم 2 دکترای سیاستگذاری(13:30-16:30)  زبان تخصصی 2. د پوراصغر. ترم 4 کارشناسی مدیریت 
18- 16                        
دوشنبه 10- 8     اصطلاحات پزشکی-د. دمنابی(فتحی)-2 فناوری (      مدیریت جامع کیفیت. د تبریزی. ترم 4 ارشد مدیریت(8-10:30) سازمان و میریت بیمارستان2. د قلی پور. ترم 4 کارشناسی مدیریت   روانشناسی عمومی. د بیرامی. ترم 2 کارشناسی مدیریت(10:30-8)  استراتژی های توسعه ملی-د.قلی زاده و جنتی-2 دکترای مدیریت خدمات(11-8)   مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک. د دشمنگیر. ترم 2 دکترای سیاستگذاری(8-10:30)  
12- 10                        
14- 12                   فناوری سلامت 1- د. عسگری-2 فناوری (13-11)    
16- 14  روشهای هوشمند سازی-د.فردوسی-2 دکترای مدیریت اطلاعات سلامت(17-14) فناوری اطلاعات سلامت 3-د مسرت(فرشید)-4 فناوری 

 

    اقتصاد سلامت 1.د. ایمانی-جبرانی 97/2/31   اصول و مبانی مدیریت. د اعظمی. ترم 2 کارشناسی مدیریت (14-17)  برنامه ریزی خدمات بهداشتی. د قلی پور. ترم 6 کارشناسی مدیریت   ساختمان داده ها-د.سلطانی-2 فناوری  ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی درمانی. د یوسفی. ترم 2 دکترای سیاستگذاری(14-17) روش تحقیق. د غلام زاده. ترم 4 کارشناسی مدیریت(17-14) 
18- 16  روش تحقیق. د زارع. ترم 2 ارشد کتابداری    مدیریت اطلاعات سلامت 2-د.مسرت(فرشید)-4 فناوری    مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت-د.آقایاری(کلانکش)- 6 فناوری  اقتصاد سلامت 1-د. ایمانی-جبرانی 97/2/31        ساختمان داده ها- د.بجانی-2 فناوری     
سه شنبه 10- 8   مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی-د.پیری-2 ارشد فناوری    اندیشه 2- آ. عرفانی-2 فناوری     اصول و مبانی مدیریت. د اعظمی. ترم 2 ارشد مدیریت(8-11)  جامعه شناسی پزشکی. د خدایاری. ترم 2 کارشناسی مدیریت(11-8) ایمنی و ترافیک-د. صادقی-2 ارشد اقتصادو 2 دکترای مدیریت اطلاعات     آشنایی با برنامه نویسی متن باز-د.فردوسی-2 انفورماتیک(11_8)   شاخص های بهداشتی-د.خدایاری-4 فناوری 
12- 10  آشنایی با اصول آموزش از راه دور. د حبیبی. ترم 2 ارشد کتابداری   عوامل بیماری زا-د. صمدی-2 فناوری فناوری اطلاعات در بهداشت..-د.کلانکش-2 انفورماتیک(13-11)   طراحیو توسعه سیستمها-د.سلطانی-2 دکترای مدیریت اطلاعات سلامت(13-10) روشهای بهبود و مدیریت کیفیت-د.پیری-4 دکترای مدیریت اطلاعت سلامت(13-10)    داروشناسی-د.چرخپور-4 فناوری   اصول ارائه مقاله-د.پوراصغر-2 دکترای مدیریت خدمات  داده کاوی -د.کلانکش -2 دکترای مدیریت سلامت(13-11)    ایمنی و ترافیک. د گلستانی. ترم 2 ارشد مدیریت(13-11) اپیدمیولوژی-د.محمدپور-2 ارشد اقتصاد 
14- 12     زبان پیشرفته-د.کلانکش-2 ارشد فناوری                   
16- 14  نمایه سازی و چکیده نویسی. د عبدخدا. ترم 2 ارشد کتابداری  اپیدمیولوژی-د. امینی-4 فناوری   زبان پیشرفته-د.کلانکش-2 ارشد فناوری  ریاضیات. د رضایی. ترم 2 کارشناسی مدیریت فناوریهای نوین در مدیریت اطلاعات سلامت-د. مسرت-2 دکترای مدیریت اطلاعات  اقتصاد خرد پیشرفته-د. حسین پناهی-2 ارشد اقتصاد(17-14)   اصول بودجه. د نجفی. ترم 6 کارشناسی مدیریت  روابط درون و برون بخش. د قلی پور. ترم 2 ارشد مدیریت(14-17)   طراحی و ارزیابی سیستمها-د.سلطانی-2 انفورماتیک(17-14)   اقتصاد سلامت 2-د. یوسفی-4 ارشد اقتصاد  آمار-د.سربخش-2 فناوری
18- 16 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی-د. پیری-2 ارشد فناوری            روابط درون و برون بخش. د جباری. ترم 2 ارشد مدیریت  روابط درون و برون بخش. د جباری. ترم 2 ارشد مدیریت(16:30-19)        
چهارشنبه 10- 8  کتابخانه های دیجیتالی. د حبیبی. ترم 2 ارشد کتابداری  مدیریت بخش فناوری-د.رضایی(دهقان)-4 فناوری  ادبیات-خ منصف آذر-2 فناوری    خدمات اولیه سلامت و پزشک خانواده. د قلیزاده. ترم 2 MPH  اقتصاد بهداشت و درمان. د نجفی. ترم 2 ارشد مدیریت(8:10:30) اپیدمیو.لوژی-د. دشمنگیر-2 ارشد اقتصاد  اقتصاد کلان.د نصرت نژاد. ترم 2 کارشناسی مدیریت. 02/19   ساختمان داده ها-د.فردوسی-2 ارشد فناوری    مدیریت اطلاعات سلامت. د پوراصغر. ترم 2 MPH 
12- 10 مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی. د زارع. ترم 2 ارشد کتابداری  سیستمهای رایج 1-د.دمنابی-4 فناوری  ادبیات-خ.منصف آذر-2 فناوری  مدیریت در انفورماتیک پزشکی-د.مسرت و رضایی-2 انفورماتیک(13-10)  کدگذاری مرگ و میرها-د. پیری(خضری)- 6 فناوری    اقتصاد سلامت 1-د.ایمانی-2 ارشد اقتصاد(13-10)    حسابداری ملی سلامت- د.نجفی و اهری-4 ارشد اقتصاد ساختمان داده ها-د. فردوسی- 2 ارشد فناوری  سازمان و مدیریت بهداشت. د قلیزاده. ترم 2 ارشد مدیریت(10:30-13)  شبکه های ارتباطات-د.سلطانی-4 دکترای مدیریت اطلاعات سلامت(13-10) 
14- 12  نظام های سلامت در جهان و ایران. د اعظمی و غلام زاده. ترم 2 MPH
(11-13)
سیستمهای رایج 1-د.دمنابی-4 فناوری  غوامل بیماری زا- د.حیدری- 2 فناوری(13-11)             مباني حسابداري. د نقدی. ترم 2 MPH      
16- 14 سیستم های اطلاعاتی. د عبدخدا.ترم 2 ارشد کتابداری   زبان اختصاصی 2-د.کلانکش-4 فناوری(16/30-14)   بهداشت بين الملل. د خدایاری. ترم 2 MPH       نظام بهداشتی و درمانی. د جنتی و قلیزاده. ترم 2 ارشد مدیریت(14-17) اقتصاد عمومی وبهداشت-د.نجفی-2 ارشد اقتصاد(17-14)  بهداشت بین الملل. د خدایاری. ترم 2 دکترای سیاستگذاری   بیمه و تعرفه. د اهری. ترم 6 کارشناسی مدیریت استانداردها و کدگذاری-د.دمنابی و سلطانی-2 انفورماتیک(17-14)    شبکه کامپیوتر-د.سلطانی(الهی)-2 ارشد فناوری 
18- 16  مبانی علم اطلاع رسانی. د زارع و عبدخدا. ترم 2 ارشد کتابداری        جامعه شناسی پزشکی-د.ندریان و...-4 ارشد اقتصاد(19-16)               
پنجشنبه 10- 8                     سمینار سازمان و مدیریت-د.تبریزی و قلی پور-2 دکترای مدیریت خدمات(11-8)   
12- 10             اصول حسابداری 2. د نقدی. ترم 2 کارشناسی مدیریت           
14- 12                        
16- 14                   شاخص های بهداشتی-د.خدایاری-4 فناوری     
18- 16